جهت خرید کتاب از سایت اولین کتاب باید ابتدا وارد اکانت خود شوید.

نام کاربری:
رمز عبور:
هیچ اکانتی ندارید؟ هم اکنون ثبت نام کنید.
نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ رمز عبور خود را بازیابی کنید.

 

شماره فیش:
تاریخ واریزی:

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}
mysql_query(“SET NAMES utf8″);
$bankfish = mysql_real_escape_string($_POST[‘bankfish’]);
$date = mysql_real_escape_string($_POST[‘date’]);
$basketpart = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.basket WHERE userid=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
$totalbuyamount = 0;
while($getbasket = mysql_fetch_array($basketpart))
{
$totalbuyamount += $getbasket[“cost”];
}
$userid = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.users WHERE id=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
while($getuserid = mysql_fetch_array($userid))
{
$user = $getuserid[‘user’];
$name = $getuserid[‘name’];
$lastname = $getuserid[‘lastname’];
$email = $getuserid[‘email’];
$mobile = $getuserid[‘mobile’];
$postcode = $getuserid[‘postcode’];
$state = $getuserid[‘state’];
$city = $getuserid[‘city’];
$address = $getuserid[‘address’];

}
$basketpart = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.basket WHERE userid=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
mysql_query(“INSERT INTO avvalink_hami.order (fishorpeymentid, date, amount, userid, status) VALUES (‘$bankfish’, ‘$date’, ‘$totalbuyamount’, “.$_SESSION[‘hamiuserid’].”, ‘1’)”);
$to = ‘info@avvalinketab.ir';
$subject = ‘ثبت فیش بانکی';
$message .= ‘

فاکتور فروش

فروش کتاب توسط فیش بانکی

شماره فیش: ‘.$bankfish.’

تاریخ واریزی: ‘.$date.’

قیمت پرداختی کلی : ‘.$totalbuyamount.’

‘;
while($getbasket = mysql_fetch_array($basketpart))
{
$message .=”;
}
$message .=’

کد کتاب نام کتاب تعداد قیمت (تومان)
‘.$getbasket[“bookid”].’ ‘.$getbasket[“bookname”].’ ‘.$getbasket[“count”].’ ‘.$getbasket[“cost”].’

 

 

اطلاعات مشتری:

نام اکانت مشتری: ‘.$user.’

نام: ‘.$name.’

نام خانوادگی: ‘.$lastname.’

آدرس ایمیل: ‘.$email.’

موبایل: ‘.$mobile.’

کد پستی: ‘.$postcode.’

استان: ‘.$state.’

شهر: ‘.$city.’

آدرس دقیق: ‘.$address.’

 

‘;
$headers = ‘Content-type: text/html; charset=utf-8′ . “\r\n”;
mail($to, $subject, $message, $headers);
echo “از خرید شما متشکریم. شما باید منتظر بمانید تا فیش ثبت شده توسط مدیریت تایید شود.“;
echo ”

“;
mysql_query(“DELETE FROM avvalink_hami.basket WHERE userid = “.$_SESSION[“hamiuserid”].” “);
}
else if(isset($_POST[‘buying’]))
{
// Create connection
$conn = mysql_connect(localhost, avvalink_hami, h67a11);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}
$basketpart = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.basket WHERE userid=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
$totalbuyamount = 0;
while($getbasket = mysql_fetch_array($basketpart))
{
$totalbuyamount += $getbasket[“cost”];
}
echo “مجموع کلیه محصولات موجود در سبد خرید شما برابر با “.$totalbuyamount.” تومان می باشد. لطفا نوع پرداخت خود را مشخص نمایید.“;
echo ”

“;
echo ‘

‘;
}
else if($_SESSION[“hamiuserid”] > 0)
{
?>

جهت خرید کتاب لطفا کد کتاب مورد نظر خود را به همراه تعداد مورد نظر خود وارد نمایید و سپس دکمه ادامه خرید را کلیک کنید.

کد کتاب:      تعداد:     

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$bookcode = mysql_real_escape_string($_POST[‘bookcode’]);
$bookcount = mysql_real_escape_string($_POST[‘bookcount’]);

mysql_query(“SET NAMES utf8″);
$booknu = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.books WHERE id=’$bookcode'”);
$truecode = mysql_num_rows($booknu);
while($getbooknu = mysql_fetch_array($booknu))
{
$count4sale = $getbooknu[‘count4sale’];
$bookname = $getbooknu[‘name’];
$bookcost = $getbooknu[‘cost’];
}
$basketnu = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.basket WHERE bookid=’$bookcode’ AND userid=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
$truebasketnu = mysql_num_rows($basketnu);

$totalcost = $bookcost * $bookcount;
$basketpart = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.basket WHERE userid=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
$basketcount = mysql_num_rows($basketpart);

if(empty($bookcode) || empty($bookcount))
echo “لطفا کلیه سطرهای فرم را وارد نمایید!“;
else if($truecode == 0)
echo “کد کتاب وارد شده صحیح نیست!“;
else if($count4sale == 0)
echo “متاسفیم! هم اکنون این کتاب در انبار برای فروش موجود نیست!“;
else if($bookcount > $count4sale)
echo “این تعداد کتاب در انبار موجود نیست. تعداد موجود در انبار فقط “.$count4sale.” عدد میباشد.“;
else if($basketcount > 10)
echo “سبد خرید شما در هر بار سفارش باید کمتر از ۱۰ محصول باشد.“;
else if($truebasketnu > 0)
echo “شما قبلا از این کتاب در سبد خرید خود افزوده اید. جهت ویرایش اطلاعات و اضافه کردن دوباره این کتاب در سبد خرید، لطفا دکمه خالی کردن سبد خرید را کلیک نمایید.“;
else
{
mysql_query(“INSERT INTO avvalink_hami.basket (userid, bookid, bookname, count, cost) VALUES (“.$_SESSION[‘hamiuserid’].”, ‘$bookcode’, ‘$bookname’, ‘$bookcount’, ‘$totalcost’)”);
}

$conn->mysql_close;
}
?>


سبد خرید شما:

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}
mysql_query(“SET NAMES utf8″);
if(isset($_POST[‘deletebasket’]))
{
mysql_query(“DELETE FROM avvalink_hami.basket WHERE userid = “.$_SESSION[“hamiuserid”].” “);
echo “کلیه محصولات شما با موفقیت از سبد خرید شما حذف شدند.“;
}
else
{
$basketpart = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.basket WHERE userid=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
while($getbasket = mysql_fetch_array($basketpart))
{
echo ‘
‘; echo ”;
echo ‘ ‘.$getbasket[“bookname”].’ ‘;
echo ‘ ‘.$getbasket[“count”].’ ‘;
echo ‘ ‘.$getbasket[“cost”].’ ‘;
echo ”;
}
}
$conn->mysql_close;
?>

کد کتاب نام کتاب تعداد قیمت (تومان)
‘.$getbasket[“bookid”].’

 


پیگیری سفارشات:

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}
mysql_query(“SET NAMES utf8″);
$orderpart = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.order WHERE userid=”.$_SESSION[‘hamiuserid’].””);
while($getorder = mysql_fetch_array($orderpart))
{
if($getorder[“status”] == 0)
$status = “عدم تایید فیش بانکی“;
else if($getorder[“status”] == 1)
$status = “در انتظار تایید فیش بانکی”;
else if($getorder[“status”] == 2)
$status = “پذیرش پرداخت“;
else if($getorder[“status”] == 3)
$status = “آماده ارسال“;
else if($getorder[“status”] == 4)
$status = “تحویل داده شده به اداره پست“;
else if($getorder[“status”] == 5)
$status = “تحویل داده شده به مشتری”;
echo ‘
‘; echo ”;
echo ‘ ‘.$getorder[“amount”].’ ‘;
echo ‘ ‘.$status.’ ‘;
echo ‘ ‘.$getorder[“marsoole”].’ ‘;
echo ”;
}
$conn->mysql_close;
?>

کد سفارش قیمت(تومان) وضعیت شماره مرسوله
‘.$getorder[“orderid”].’

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$username = mysql_real_escape_string(strtoupper($_POST[‘username’]));
$password = mysql_real_escape_string(strtoupper($_POST[‘password’]));

if(empty($username) || empty($password))
{
echo “لطفا کلیه سطرهای فرم را وارد نمایید!“;
echo ”

“;
}
else
{
mysql_query(“SET NAMES utf8″);
$usernu = mysql_query(“SELECT * FROM avvalink_hami.users WHERE user=’$username'”);
while($getusernu = mysql_fetch_array($usernu))
{
$id = $getusernu[‘id’];
$realpass = $getusernu[‘pass’];
}
if ($password == $realpass)
{
$_SESSION[“hamiuserid”] = $id;
echo “شما با موفقیت وارد اکانت خود شدید. جهت ورود به پنل خرید بر روی ادامه کلیک کنید.“;
echo ”

“;
}
else
{
echo “نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است!“;
echo ”

“;
}
}

$conn->mysql_close;
}
else
{
?>

جهت خرید کتاب از سایت اولین کتاب باید ابتدا وارد اکانت خود شوید.

نام کاربری:
رمز عبور:
هیچ اکانتی ندارید؟ هم اکنون ثبت نام کنید.
نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ رمز عبور خود را بازیابی کنید.