شرکت تعاونی خدمات فرهنگی  وهنری میثاق مراغه

افتخار دارد به منظور ارایه خدمات فرهنگی و هنری طرح فروشگاه درفروشگاه را اجراء نماید .

دراین طرح تمامی همکاران و دانش آموزانی که تمایل دارند محصولات فرهنگی وهنری و علمی و آموزشی آنها دراین سایت به نمایش وفروش گذاشته شود.با شماره تلفن ۰۹۱۴۸۳۰۹۴۳۷ ویا باایمیل info@avvalinketab.ir تماس گرفته گردد.

نمونه ای از محصولات سایر افراد درذیل به نمایش گذاشته شده است.