بدینوسیله ازاعضای شرکت تعاونی خدمات فرهنگی هنری دانش آموزی میثاق مراغه دعوت میگردد

درجلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی میثاق که در تاریخ ۹۵/۰۴/۱۴ از ساعت ۷عصر لغایت ۸:۳۰ عصر

درمحل شرکت تعاونی میثاق مراغه واقع در خیابان اوحدی کوچه موسوی – جنب گنبد کبود پلاک ۳۹تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

۱- گزارش مدیرعامل شرکت تعاونی درخصوص مسایل جاری شرکت تعاونی.

۲- تغییر موادی از اساسنامه شرکت تعاونی میثاق مراغه

۳ -تغییر آدرس جدید شرکت تعاونی میثاق مراغه

۴ – انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت تعاونی میثاق مراغه

حضور اعضای شرکت تعاونی خدمات فرهنگی هنری دانش آموزی میثاق در این جلسه الزامی میباشد.

باتشکر

مدیرعامل شرکت تعاونی میثاق مراغه

گزارش تشکیل مجمع عمومی شرکت تعاونی میثاق

جلسه مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی میثاق مراغه درتاریخ ۹۵/۰۴/۱۴ ازساعت ۷عصر لغایت ۸:۳۰ عصر درمحل شرکت تعاونی میثاق  تشکیل گردید و اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت تعاونی به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند.

۱- مدیران شرکت تعاونی میثاق اقایان محمدخورشیدی رییس و مدیرعامل – مرتضی چکانی آذر نایب رئیس و خانم طاهره احدی منشی شرکت تعاونی انتخاب و معرفی شدند.

۲ – یوسف اقربایی فام بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب ومقررشد کلیه قراردادها واسنادرسمی   و تعهد آور بانکی از قبیل چک – سفته -برات واوراق بهادار با امضای مدیرعامل و نایب رئیس و مهر شرکت تعاونی ونامه ها با امضای مدیرعامل ومهر شرکت تعاونی معتبر باشد.

۳- همچنین آقای محرم عونی و                             به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردید.

و ضمنا موضوع شرکت تعاونی : برگزاری کلاسها و آزمون های ضمن خدمت کارمندان بویژه فرهنگیان گرامی بعداز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح انجام پذیرد.